polski   English  
 
polski   English  

Publikacja

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Doktoraty

Struktura publikacji:
 • Doktoraty
  • Bałon, Marcin, 2016, Wprowadzenie eko-innowacji a zmiana modelu biznesu przedsiębiorstwa.
  • Berger, Malwina, 2015, Zarządzanie konfliktem w relacjach między przedsiębiorstwem usługowym a konsumentem na przykładzie firm ubezpieczeniowych.
  • Bolek, Tomasz, 2014, Decyzje inwestycyjne w procesach zagospodarowania poprzemysłowych nieruchomości zabytkowych.
  • Brzezińska, Justyna, 2014, Modele logarytmiczno-liniowe i ich zastosowanie w analizie zjawisk ekonomicznych.
  • Budziński, Marcin, 2014, Partnerstwo strategiczne biznesu i sektora kultury w rozwoju lokalnym.
  • Buła, Rafał Andrzej, 2015, Implikacje teorii rynku fraktalnego dla oceny ryzyka inwestycji finansowych.
  • Burka, Iwona, 2014, Lean Management w usługowych przedsiębiorstwach branży ciepłowniczej. Założenia koncepcji i aplikacje praktyczne.
  • Ciupek, Bożena, 1999, Realizacja funkcji stymulacyjnej podatków w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemu gospodarczego.
  • Dąbrowski, Piotr, 2015, Adaptacja systemów transakcyjnych do warunków rynkowych z pozycji inwestora.
  • Drobniak, Adam, 2003, Ocena projektów publicznych na przykładzie projektów władz samorządowych w województwie śląskim.
  • Dubiel, Beata, 2013, Profilaktyka i kompensacja skutków ryzyka ekologicznego jako zadania gminy w świetle zapotrzebowania na ochronę .
  • Eisenbardt, Monika, 2015, Technologie informacyjno-komunikacyjne źródłem wiedzy prosumentów.
  • Folga, Radosław, 2016, Kreowanie wizerunku miasta o tożsamości obciążonej dziedzictwem historycznym.
  • Gąsiorek, Ewa, 2014, Planowanie a wykonywanie budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Gojny-Zbierowska, Milena, 2015, Postrzegane wsparcie organizacyjne. Perspektywa wysoce efektywnych systemów pracy.
  • Gola, Jagoda, 2016, Zachowania gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek na rynku usług finansowych.
  • Goleński, Wojciech, 2017, Uwarunkowania efektywności podmiotów nowej ekonomii społecznej
  • Gradoń, Witold, 2003, Rola skarbowych papierów wartościowych w finansowaniu deficytu budżetowego w Polsce.
  • Guzek, Jakub, 2015, Wspomaganie zarządzania przebiegiem procesu zasilania hurtowni danych.
  • Hat, Agnieszka, 2015, Etnocentryzm konsumencki na rynku usług ubezpieczeniowych.
  • Ingram, Tomasz, 2008, Polityka rekrutacji i selekcji a efektywność organizacji.
  • Jaciow, Magdalena, 2006, Efektywność badań marketingowych w procesie decyzyjnym.
  • Janas, Agnieszka, 2015, Komputerowe wspomaganie doskonalenia baz wiedzy systemów konwersacyjnych w oparciu o analizę treści rozmów biznesowych.
  • Janus, Edyta, 2017, Otoczenie regulacyjne a innowacyjność gospodarki w perspektywie europejskiej.
  • Janusz, Bartłomiej, 2015, Wykorzystanie dodatkowych informacji w planowaniu i przeprowadzaniu badania audytowego.
  • Jarocka, Marta, 2014, Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych.
  • Jendryczko, Mirosława, 2016, Organizacyjne uczenie się w kopalniach węgla kamiennego.
  • Jura, Przemysław, 2016, Rola kapitałowych funduszy wysokiego ryzyka w finansowaniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
  • Juroszek, Przemysław, 2017, Modele organizacji gospodarki komunalnej a efektywność świadczenia usług w małych gminach.
  • Kaczmarzyk Jan, 2012, Metody symulacyjne w ocenie ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
  • Kamieniecka, Agnieszka, 2015, Interregionalna współpraca gospodarcza krajów wschodzących południa na przykładzie forum dialogu Indie-Brazylia-Republika Południowej Afryki (IBSA).
  • Kamieniecki, Wojciech, 2016, Zarządzanie jakością usług informatycznych za pomocą systemu agentowego.
  • Kądziołka, Kinga, 2015, Determinanty przestępczości w Polsce. Aspekt ekonomoczno-społeczny w ujęciu modelowania ekonometrycznego.
  • Klimas, Patrycja, 2013, Bliskość organizacyjna w sieci innowacji.
  • Kobyłt, Agata, 2016, Zarządzanie logistyczne w procesach dystrybucji materiałów budowlanych w perspektywie marketingowej kategorii produktów.
  • Kochel, Agnieszka, 2014, Centra badawczo-rozwojowe korporacji transnarodowych w procesie podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki na przykładzie Dolnego Śląska.
  • Konieczko, Anna, 2015, Rynek usług bibliotek akademickich w województwie śląskim.
  • Kotas, Maria, 2016, Kluczowe czynniki sukcesu organizacji sektora publicznego na przykładzie ośrodków pomocy społecznej.
  • Kozłowska, Izabella, 2016, Orientacja na interesariuszy a przedsiębiorczość i efektywność organizacji.
  • Kozłowska-Makóś, Danuta, 2015, System powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych.
  • Kristof, Agnieszka, 2015, Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w polskim modelu nadzoru właścicielskiego.
  • Król, Michał, 2016, Metody pomiaru portfelowego ryzyka kredytowego banku spółdzielczego.
  • Kudyba, Dominik, 2016, Modelowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w warunkach liberalizacji rynku.
  • Kwiecień, Michał, 2016, Instytucjonalne uwarunkowania polityki imigracyjnej w Republice Federalnej Niemiec.
  • Lawędziak, Bartosz, 2015, Modelowanie sekurytyzacji ryzyka ekonomicznego i społecznego. Aspekt hazardu morlanego i ryzyka bazowego.
  • Lubieniecka-Kocoń, Karolina, 2015, Ocena skuteczności wykorzystania programu TEN-T w Polsce z perspektywy głównych założeń polityki transportowej Unii Europejskiej.
  • Machnik, Dorota, 2008, Audyt wewnętrzny instrumentem wspierającym racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w jednostkach budżetowych na przykładzie sądów rejonowych.
  • Mataczyński, Tomasz, 2015, Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Ewolucja systemów gospodarczych Litwy i Ukrainy.
  • Misiurski, Przemysław, 2016, Efektywność inwestycji taborowych w przedsiębiorstwach komunikacji autobusowej.
  • Mitrenga, Damian Jan, 2015, Metodyczna modyfikacja symulacji Monte Carlo w rachunku opcji rzeczowych w warunkach wahań sezonowych modelowanych zmiennych decyzyjnych.
  • Mucha-Kuś, Karolina, 2014, Koopetycja na rynku bilansującym energii elektrycznej.
  • Naczyński, Daniel, 2014, Struktura kapitału jako czynnik kształtujący wartość przedsiębiorstwa na polskim rynku kapitałowym.
  • Namysłowski, Roman, 2016, Realizacja zasady neutralności a funkcja fiskalna podatku od towarów i usług.
  • Nocoń, Aleksandra, 2014, System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego.
  • Noga-Molawka, Aleksandra, 2015, Wpływ warości szacunkowych na metody i efekty rewizji sprawozdań finansowych.
  • Ogłoziński, Mariusz, 2015, Efektywność narzędzi poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.
  • Olszewska-Szczurek, Dorota, 2008, Zarządzanie jakością powietrz jako element wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.
  • Pietrowski, Wojciech, 2017, Efektywność finansowych instrumentów polityki regionalnej na przykładzie województwa świętokrzyskiego.
  • Plażyk, Klaudia, 2015, Zachowania konsumentów na rynku dóbr luksusowych w Polsce - determinanty i typologia.
  • Presz, Agnieszka, 2015, Komunikacja marketingowa a kształtowanie relacji z klientam na rynku motoryzacyjnym.
  • Rduch, Renata, 2016, Dług w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
  • Romaniuk, Urszula, 2016, Strategie minimalizowania podatku dochodowego w międzynarodowym holdingu.
  • Rutkowska, Monika, 2012, Kształtowanie karier zawodowych generacji X i generacji Y w kontekście teorii oczekiwań.
  • Rydzak, Rafał, 2015, Wykorzystanie procedur rewizji finansowej w wykrywaniu istotnych zniekształceń sprawozdań finansowych.
  • Segeth-Boniecka, Katarzyna, 2015, Model struktury i transformacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem wydobywczym węgla kamiennego.
  • Stefaniak, Izabela Maria, 2017, Rozwój mediów społecznościowych a zmiany strukturalne na rynku pracy.
  • Stelmach, Jacek, 2015, Zastosowanie statystycznych metod nieparametrycznych w sterowaniu ekonomiczno-jakościowym procesów wsadowych.
  • Stolarczyk, Beata, 2004, Aspekt ekonomiczny harmonizacji polskiego systemu podatków pośrednich ze standardami Unii Europejskiej.
  • Stolecka-Makowska, Agata, 2013, Proces akulturacji a zachowania nabywcze konsumentów - uwarunkowania, prawidłowości.
  • Syta, Jacek, 2014, Zrównoważony rozwój portów lotniczych.
  • Szkutnik, Tomasz, 2014, Efektywność zarządzania ryzykiem operacyjnym w aspekcie wymogów kapitałowych Komitetu Bazylejskiego.
  • Szustak, Grażyna, 1996, Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego.
  • Tomecki, Marcin, 2014, Wykorzystanie umów w alokacji ryzyka pomiędzy uczestników projektów deweloperskich finansowanych na zasadach project finance.
  • Urbanek, Anna, 2014, Integracja kolei dużych prędkości w Europie.
  • Wartini, Joanna, 2005, Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do oceny i sterowania płynnością finansową zakładu ubezpieczeń.
  • Wawrzyniak, Dominik, 2015, Metoda oceny zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej.
  • Wiśniewski, Ireneusz, 2015, System edukacji prozawodowej jako czynnik kształtujący sytuację na rynku pracy na przykładzie województwa opolskiego.
  • Wójcik, Joanna, 2015, Modele obiektów wiedzy w systemie zdalnego nauczania w wyższych szkołach ekonomicznych.
  • Wrodarczyk, Jacek, 2017, Wielokryterialne planowanie struktury produkcji.
  • Wronka, Martyna, 2014, Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce.
  • Zembura, Wojciech, 2012, Rola zmiennych makroekonomicznych w kształtowaniu się kursu walutowego na rynku FOREX.