polski   English  
 
polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 81

Obecnie czytających: 0

Łączna liczba czytelników od dnia 2015-06-26: 15228

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Strona1z4

1 | 2 | 3 | ...
 1. Rynek usług bibliotek akademickich w województwie śląskim [112]
 2. Rozwój mediów społecznościowych a zmiany strukturalne na rynku pracy. [36]
 3. Zarządzanie logistyczne w procesach dystrybucji materiałów budowlanych w perspektywie marketingowej kategorii produktów. [28]
 4. Decyzje inwestycyjne w procesach zagospodarowania poprzemysłowych nieruchomości zabytkowych. [25]
 5. Wprowadzenie eko-innowacji a zmiana modelu biznesu przedsiębiorstwa. [23]
 6. Rola skarbowych papierów wartościowych w finansowaniu deficytu budżetowego w Polsce. [22]
 7. Metody pomiaru portfelowego ryzyka kredytowego banku spółdzielczego. [21]
 8. Implikacje teorii rynku fraktalnego dla oceny ryzyka inwestycji finansowych [19]
 9. Wykorzystanie dodatkowych informacji w planowaniu i przeprowadzaniu badania audytowego. [18]
 10. Modelowanie sekurytyzacji ryzyka ekonomicznego i społecznego. Aspekt hazardu morlanego i ryzyka bazowego. [17]
 11. Zarządzanie jakością powietrza jako element wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. [15]
 12. Determinanty przestępczości w Polsce. Aspekt ekonomoczno-społeczny w ujęciu modelowania ekonometrycznego. [14]
 13. Bliskość organizacyjna w sieci innowacji. [13]
 14. Organizacyjne uczenie się w kopalniach węgla kamiennego. [11]
 15. Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce. [11]
 16. Etnocentryzm konsumencki na rynku usług ubezpieczeniowych. [10]
 17. Technologie informacyjno-komunikacyjne źródłem wiedzy prosumentów. [10]
 18. Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego. [10]
 19. Zachowania konsumentów na rynku dóbr luksusowych w Polsce - determinanty i typologia. [9]
 20. Realizacja funkcji stymulacyjnej podatków w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemu gospodarczego. [9]
 21. Profilaktyka i kompensacja skutków ryzyka ekologicznego jako zadania gminy w świetle zapotrzebowania na ochronę . [9]
 22. Proces akulturacji a zachowania nabywcze konsumentów - uwarunkowania, prawidłowości. [9]
 23. Realizacja zasady neutralności a funkcja fiskalna podatku od towarów i usług. [9]
 24. Integracja kolei dużych prędkości w Europie. [9]
 25. Kluczowe czynniki sukcesu organizacji sektora publicznego na przykładzie ośrodków pomocy społecznej. [9]