polski   English  
 
polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 81

Obecnie czytających: 1

Łączna liczba czytelników od dnia 2015-06-26: 8822

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Strona1z4

1 | 2 | 3 | ...
 1. Rynek usług bibliotek akademickich w województwie śląskim [105]
 2. Zarządzanie logistyczne w procesach dystrybucji materiałów budowlanych w perspektywie marketingowej kategorii produktów. [23]
 3. Decyzje inwestycyjne w procesach zagospodarowania poprzemysłowych nieruchomości zabytkowych. [21]
 4. Wprowadzenie eko-innowacji a zmiana modelu biznesu przedsiębiorstwa. [20]
 5. Rola skarbowych papierów wartościowych w finansowaniu deficytu budżetowego w Polsce. [19]
 6. Metody pomiaru portfelowego ryzyka kredytowego banku spółdzielczego. [19]
 7. Implikacje teorii rynku fraktalnego dla oceny ryzyka inwestycji finansowych [17]
 8. Wykorzystanie dodatkowych informacji w planowaniu i przeprowadzaniu badania audytowego. [15]
 9. Modelowanie sekurytyzacji ryzyka ekonomicznego i społecznego. Aspekt hazardu morlanego i ryzyka bazowego. [14]
 10. Zarządzanie jakością powietrza jako element wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. [14]
 11. Rozwój mediów społecznościowych a zmiany strukturalne na rynku pracy. [13]
 12. Determinanty przestępczości w Polsce. Aspekt ekonomoczno-społeczny w ujęciu modelowania ekonometrycznego. [12]
 13. Bliskość organizacyjna w sieci innowacji. [12]
 14. Organizacyjne uczenie się w kopalniach węgla kamiennego. [11]
 15. Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce. [11]
 16. Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego. [10]
 17. Realizacja funkcji stymulacyjnej podatków w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemu gospodarczego. [9]
 18. Profilaktyka i kompensacja skutków ryzyka ekologicznego jako zadania gminy w świetle zapotrzebowania na ochronę . [9]
 19. Proces akulturacji a zachowania nabywcze konsumentów - uwarunkowania, prawidłowości. [9]
 20. Realizacja zasady neutralności a funkcja fiskalna podatku od towarów i usług. [9]
 21. Integracja kolei dużych prędkości w Europie. [9]
 22. Kluczowe czynniki sukcesu organizacji sektora publicznego na przykładzie ośrodków pomocy społecznej. [9]
 23. Etnocentryzm konsumencki na rynku usług ubezpieczeniowych. [8]
 24. Kreowanie wizerunku miasta o tożsamości obciążonej dziedzictwem historycznym [8]
 25. Modelowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w warunkach liberalizacji rynku. [8]